Rinds-Davidov auf gebratenem Reis

CHF 18.20 CHF 29.50

Zutaten

Gebratener Reis
Rinds-Davidov